اموزش ساخت مدار حساس به حرکت

49000 تومان 29000 تومان

کاربرد : روشن و خاموش کردن وسایل با حرکت